วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 การเรียนรู้เรื่องการทำบล็อค การเรียนรู้เรื่องการทำบล็อค
การที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีส่งงานผ่านทางบล็อก มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหาร เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ บันทึกข้อมูล เรื่องราว ข่าวสารความ รู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งที่สนใจผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมและแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็วสามารถ รับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ  นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็น เครื่องมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารของหน่วยงาน เป็นแหล่งข้อมูล ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำงานและสามารถข้อมูลสามารถดึงดูดข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วเป็นการฝึกใช้ภาเขียนในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้โดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

   ข้อเสียในการทำบล็อค
                 เป็นการเผยแพร่ข้อเขียน และความคิดเห็นโดยอิสระ ปราศจากการควบคุม หากเป็นการความคิดเห็นที่สร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้เกิดความสับสนหรือความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นผลเสียทั้งต่อตัวผู้อ่านและตัวผู้เขียนเองได้

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
  โรงเรียนวัดจันดี    ตั้งอยู่  หมู่ 10 ตำบล หลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   รหัสไปรษณีย์  80250       โทรศัพท์   075-486-315  
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
            เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ 3 
 

สภาพชุมชนโดยรวม
                สภาพชุมชนเป็นชุมชนขนาดกลาง อยู่ใกล้ตลาดจึงเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น มีการประกอบอาชีพหลากหลาย แต่มีอาชีพการทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก บางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทำงานในโรงงานยางพารา ประชากรบางส่วนเป็นประชากรที่ย้ายถิ่นฐานมาจากถิ่นอื่น เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ประชากรในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติตามประเพณีของชาวพุทธ และประเพณีท้องถิ่น เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง ชุมชนใกล้เคียง คือชุมชนเกาะค่างขาว ตำบลฉวาง, ชุมชนบ้านนาวา  หมู่บ้านควนพลอง และเทศบาลตำบลจันดี ซึ่งเป็นชุมชนนอกเขตบริการนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดจันดี ภารกิจของโรงเรียนวัดจันดีจึงมีหน้าที่สนองความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากนั้นยังได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และมีผู้ที่มีความสามารถในวิทยาการสาขาต่างๆ หลายท่าน เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน