วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 การเรียนรู้เรื่องการทำบล็อค การเรียนรู้เรื่องการทำบล็อค
การที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีส่งงานผ่านทางบล็อก มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหาร เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ บันทึกข้อมูล เรื่องราว ข่าวสารความ รู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งที่สนใจผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมและแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็วสามารถ รับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ  นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็น เครื่องมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารของหน่วยงาน เป็นแหล่งข้อมูล ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำงานและสามารถข้อมูลสามารถดึงดูดข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วเป็นการฝึกใช้ภาเขียนในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้โดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

   ข้อเสียในการทำบล็อค
                 เป็นการเผยแพร่ข้อเขียน และความคิดเห็นโดยอิสระ ปราศจากการควบคุม หากเป็นการความคิดเห็นที่สร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้เกิดความสับสนหรือความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นผลเสียทั้งต่อตัวผู้อ่านและตัวผู้เขียนเองได้

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ