วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
  โรงเรียนวัดจันดี    ตั้งอยู่  หมู่ 10 ตำบล หลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   รหัสไปรษณีย์  80250       โทรศัพท์   075-486-315  
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
            เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ 3 
 

สภาพชุมชนโดยรวม
                สภาพชุมชนเป็นชุมชนขนาดกลาง อยู่ใกล้ตลาดจึงเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น มีการประกอบอาชีพหลากหลาย แต่มีอาชีพการทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก บางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทำงานในโรงงานยางพารา ประชากรบางส่วนเป็นประชากรที่ย้ายถิ่นฐานมาจากถิ่นอื่น เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ประชากรในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติตามประเพณีของชาวพุทธ และประเพณีท้องถิ่น เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง ชุมชนใกล้เคียง คือชุมชนเกาะค่างขาว ตำบลฉวาง, ชุมชนบ้านนาวา  หมู่บ้านควนพลอง และเทศบาลตำบลจันดี ซึ่งเป็นชุมชนนอกเขตบริการนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดจันดี ภารกิจของโรงเรียนวัดจันดีจึงมีหน้าที่สนองความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากนั้นยังได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และมีผู้ที่มีความสามารถในวิทยาการสาขาต่างๆ หลายท่าน เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น